Vĩnh Phúc: Xây nền móng vững chắc để Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc

Vĩnh Phúc: Xây nền móng vững chắc để Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc

Vĩnh Phúc: Xây nền móng vững chắc để Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc

Sau nhiều lần hợp nhất, chia tách, Đảng bộ, nhân dân huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tam Đảo đạt được mở ra chặng đường mới, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy ý chí, khát vọng xây dựng con người Tam Đảo văn minh, thân thiện, sớm đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc.

Vĩnh Phúc: Xây nền móng vững chắc để Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc
Vĩnh Phúc: Xây nền móng vững chắc để Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc

Dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Tam Đảo

Từng là một huyện nghèo (có 3 xã đặc biệt khó khăn), cơ bản thuần nông, xuất phát điểm thấp, tổng giá trị sản xuất năm đầu mới thành lập đạt hơn 178 tỷ đồng; tỷ trọng nông nghiệp chiếm 70%, công nghiệp chiếm 9%, dịch vụ chiếm 21%; tổng thu ngân sách đạt trên 40 tỷ đồng…, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Tam Đảo là phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh về chất, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho phát triển, nhất là các tiềm năng thế mạnh của huyện.

Với việc vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện để phát triển KT – XH, Tam Đảo đã vượt lên trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, có nhiều mô hình, sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Tam Đảo
Dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Tam Đảo

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, diện mạo nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch, dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt hơn 1.760 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng phát triển KT – XH nói chung và kết cấu hạ tầng phát triển du lịch nói riêng từng bước được đầu tư, tạo diện mạo mới cho Tam Đảo phát triển theo định hướng của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá – xã hội được huyện quan tâm phát triển toàn diện. Nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo từ 40,03% (năm 2005) giảm còn 2,32% (năm 2021).

Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định của Đảng và Nhà nước. Toàn huyện đã xóa xong nhà tranh tre, dột nát. Giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng được giữ vững…

Có được kết quả ấy, ngay sau các kỳ đại hội, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo động lực, sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của mỗi nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ huyện Tam Đảo coi trọng. Với hơn 1.480 đảng viên ngày mới thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện có trên 4.200 đảng viên. Việc phát triển đảng viên không chỉ được chú trọng về số lượng mà còn không ngừng nâng cao chất lượng, qua đó, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng.

Bên cạnh đó, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành theo hướng đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò điều hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu về trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.

Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, xây dựng theo hướng vững mạnh, toàn diện. MTTQ và các đoàn thể nhân dân thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, chất lượng, hướng về cơ sở.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), các quy định nêu gương và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt, được tỉnh xác định là địa phương tập trung để phát triển ngành du lịch trọng điểm, đặc sắc của tỉnh, huyện tập trung giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án Tam Đảo 2, quy hoạch lại và xây dựng nâng tầm các sản phẩm du lịch của Tam Đảo 1, Tây Thiên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khu vực ven hồ Xạ Hương, hồ Đồng Mỏ, hồ Bản Long, hồ làng Hà…

Quan tâm xây dựng hình ảnh con người Tam Đảo văn minh, thân thiện, hướng đến chân – thiện – mỹ, có tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trung thực, bản lĩnh, giỏi chuyên môn, cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm sau ngày thành lập, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo đạt được là nền tảng, cơ sở quan trọng để đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã

>> Xem thêm: tất tần tật kinh nghiệm du lịch tam đảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *